bigbike กรมการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์

กรมขนส่งฯ ชงบังคับใช้ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ ไม่เกินปี 62

Home / มอเตอร์ไซค์ / กรมขนส่งฯ ชงบังคับใช้ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ ไม่เกินปี 62

กรมการขนส่งทางบก ขานรับมติ ครม. เตรียมบังคับใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์ ภายในปี 62 เพื่อควบคุมความปลอดภัยบนถนน และผู้ขับ Bigbike ต้องเข้าอบรมทฤษฎี-ปฏิบัติเพิ่มอีกด้วย

ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุ และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 และผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือบิ๊กไบค์ ต้องมีการผ่านการฝึกอบรม และทดสอบการขับรถด้วย พร้อมแยกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นั้น ในขณะนี้เรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศกฎกระทรวงฯ ก่อนที่จะออกบทบัญญัติของกรมการขนส่งทางบก และมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 โดยยืนยันว่าจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถือเป็นการควบคุมตัวรถในแต่ละขนาดกำลัง ซีซี ของเครื่องยนต์ รวมถึงการกำหนดวุฒิภาวะในการรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนท้องถนน ทั้งนี้ ในส่วนของเกณฑ์ผู้ที่จะขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นั้น รถจะต้องมีขนาดกำลังเครื่องยนต์เกิน 400 ซีซีขึ้นไป โดยผู้ขับขี่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายจราจร และมีทักษะในการขับรถบิ๊กไบค์ด้วย อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจากสมาคมบิ๊กไบค์ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

“เราจะออกกฎกระทรวงแยกใบขับขี่รถจักรยานยนต์และใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นการแบ่งโดยใช้เกณฑ์ขนาดซีซีของรถ ส่วนในกรณีที่ถ้าผู้ขับขี่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เดิม แล้วมีรถบิ๊กไบค์ ก็ต้องเข้ามาฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพิ่มเติมเช่นกัน ก่อนที่จะได้รับใบขับขี่ใหม่และถือใบเดียวเท่านั้น ไม่ต้องมี 2 ใบ” นายสนิท กล่าว

ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์

สำหรับหลักสูตรของการอบรมจะมีการเพิ่ม ชม. ของการอบรมมากขึ้น มีการปรับในส่วนของข้อสอบข้อเขียนที่เพิ่มเกี่ยวกับกฎหมายจราจร, กฎหมายรถยนต์, กฎหมายขนส่ง, การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องหมายจราจร ซึ่งปัจจุบันผู้มาขอรับใบขับขี่ต้องมีสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องสอบผ่านได้ 45 ข้อ ส่วนอายุต้องมีเกณฑ์ 18 ปีขึ้นไป เพราะมีเรื่องขนาดรถใหญ่กว่ามาเกี่ยวข้อง ต่างจากขอรับใบขับขี่ รถ จยย. ที่อายุ 15 ปีสามารถมาทำใบขับขี่ได้ โดยผู้ขอรับต้องมีทักษะพอสมควร เพราะรถนี้มีสมรรถนะค่อนข้างสูง กำลังแรง และน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นการใช้รถต้องอาศัยความชำนาญ เพราะไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ส่วนรูปแบบของใบขับขี่บิ๊กไบค์นั้นกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบเพื่อให้มีความแตกต่างจากใบขับขี่รถ จยย. ทั่วไป