กฎหมายจราจร ค่าปรับ ราชกิจจานุเบกษา

ค่าปรับใหม่ บังคับใช้อย่างเป็นทางการ รู้ไว้ก่อนโดนปรับสูงสุด 1,000 บาท

Home / ข่าวรถยนต์ / ค่าปรับใหม่ บังคับใช้อย่างเป็นทางการ รู้ไว้ก่อนโดนปรับสูงสุด 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เรื่องการกำหนดอัตราค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ประกาศดังกล่าวจะมีการกำหนดลักษณะความผิดในออกค่าปรับทั้งสิ้น 17 ลักษณะ 155 ฐานความผิด โดยจะมีค่าปรับขั้นตั้งแต่ 200 ถึง 1,000 บาท ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

รายละเอียดเนื้อหาของประกาศระบุกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓”

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บรรดาประกาศข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

สำหรับรายละเอียดกระทำความผิด และค่าปรับพอสังเขป มีดังนี้

มาตรา 41, มาตรา 148 ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กำหนดให้เดินรถทางเดียว ปรับ 200 บาท

มาตรา 55 (2)(5) , มาตรา 148 ในขณะขับรถกระทำการ ดังต่อไปนี้ (1) หยุดรถบนทางเท้า (2) หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ ปรับ 300 บาท

มาตรา 43 (3) , มาตรา 157 ขับรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร ปรับ 4๐๐ บาท

มาตรา 43 (9) , มาตรา 157 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ปรับ 5๐๐ บาท

มาตรา 10 ทวิ, มาตรา 152 น ารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 1,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้เผยรายละเอียดเอกสารค่าปรับรูปแบบใหม่ทั้งสำหรับใบที่เจ้าหน้าที่มอบเจ้าของรถ หรือผูกและติดไว้บนตัวรถของผู้กระทำความผิด และแบบส่งไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการชำระค่าปรับในลำดับต่อไป โดยรายละเอียดเต็ม ๆ สามารถกดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

เครดิตข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 1 , 2