กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด ติดกล้องรถยนต์ ราชกิจจานุเบกษา เบี้ยประกันภัยรถยนต์

คนมีรถเฮ ติดกล้องหน้ารถวันนี้ ได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันที

Home / ข่าวรถยนต์ / คนมีรถเฮ ติดกล้องหน้ารถวันนี้ ได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันที

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนให้ประชาชนที่ต้องการ ติดกล้องรถยนต์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ 5-10 จากบริษัทผู้รับประกันภัย มีผลประกันใช้แล้ววันนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตรา เบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยได้รับส่วนลดร้อยละ5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยมี นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง มีรายละเอียดระบุว่า

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันถึงการกระทําความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์”

๒. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๓. ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ ๕ – ๑๐ ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน