Toyota ข่าวรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มูลนิธิโตโยต้า โตโยต้า

มูลนิธิโตโยต้า (ประเทศไทย) แถลงนโยบายพร้อมมอบทุน 3.5 ล้านบาท

Home / ข่าวรถยนต์ / มูลนิธิโตโยต้า (ประเทศไทย) แถลงนโยบายพร้อมมอบทุน 3.5 ล้านบาท

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวแถลงนโยบายใหม่เตรียมรับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหาเด็กและเยาวชน โดยมี นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนแก่สภาการพยาบาลและมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อร่วมแก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องกแรนด์บอลล์รูม โรงแรมโอกูระ เพรสทีจ

Toyota

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2535 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

  • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

จากสภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะ “ติดเตียง” คือ อยู่ในสภาพพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ “ติดบ้าน” คือ มีปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่สามารถออกจากบ้านได้โดยสะดวก ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแล

Toyota

ขณะเดียวกัน แนวโน้มของปัญหาเยาวชนที่ถูกละเลยจากพ่อแม่ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ทำให้พ่อแม่ต้องย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และแรงกดดันต่างๆ รอบตัวเยาวชนจากเพื่อนหรือผู้ไม่ประสงค์ดี ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือปัญหาติดเกมส์

ดังนั้น มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาในอนาคต จึงได้กำหนดแผนนโยบายใหม่เพื่อสอดคล้องและเป็นการตั้งรับกับปัญหาสังคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัยและปัญหาเยาวชน โดยร่วมมือกับ 2 องค์กรสำคัญ ดังนี้

1. สภาการพยาบาล โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาลสาขาผู้สูงวัย รองรับสังคมสูงวัย และสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดูแลด้านสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น
2. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อเป็นทุนพัฒนาศักยภาพเด็กในเมืองหลวง โดยจัดค่ายเยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม เพิ่มทักษะทางกีฬา เสริมสร้างจริยธรรม แนะแนวอาชีพ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความรู้ด้านเกษตรกรรม

Toyota

การมอบทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 3,500,000 บาท โดยรายละเอียด ดังนี้

  • ทุนการศึกษาพยาบาลสำหรับสาขาผู้สูงวัย 50 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาท
  • โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 1 ชุมชน มูลค่า 1,000,000 บาท
  • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 จังหวัด มูลค่า 500,000 บาท

Toyota

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “ทุนดำเนินกิจกรรมที่มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบให้ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอนาคต มูลนิธิโตโยต้าฯ ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่านดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมจนประสบผลสำเร็จ ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดปัญหาดังกล่าวให้มากขึ้นตามกำลังความสามารถ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความสุขแก่สังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป”

Toyota

Toyota