ข่าวรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้า โตโยต้า

Toyota มอบทุนสนับสนุน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง

Home / ข่าวรถยนต์ / Toyota มอบทุนสนับสนุน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2561 แก่องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษาอีก 8 แห่ง รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

Toyota

Toyota

Toyota

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้นทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

มูลนิธิโตโยต้าฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

Toyota

Toyota

และในปีนี้ มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 11 โครงการ จาก 8 องค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
 • โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้
 • ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 • ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้

4. มหาวิทยาลัย บูรพา

 • ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

5. มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

 • โครงการบ้านตะวันใหม่
 • ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดา เจ้าหน้าที่ ปปส.

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

 • โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

 • กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรางวัลผลวิชาการ TTF Award

ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสังคมไทยแบ่งออกเป็น

 • ส่งเสริมสังคมด้านการศึกษา จำนวน 34 โครงการ เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 13,641ทุน
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 9 โครงการ
 • ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 57 โครงการ (ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ.2561)

Toyota

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “การมอบทุนประจำปีของมูลนิธิโตโยต้าฯ ทุกโครงการล้วนมีจุดประสงค์เพื่อจะยกระดับชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ยังขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และเป็นการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”