ความเชื่อมั่นอุตฯเดือนมีนาขยับจี้รัฐสร้างเสถียรภาพทางการเมือง

Home / ข่าวรถยนต์ / ความเชื่อมั่นอุตฯเดือนมีนาขยับจี้รัฐสร้างเสถียรภาพทางการเมือง

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2552 ขยับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เหตุจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนวอนรัฐเร่งแก้วิกฤตการเมือง ผ่อนปรนเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ พร้อมลดภาษีนำเข้า เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุน

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) ในเดือนมีนาคม 2552 ที่ได้จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,189 ตัวอย่าง ครอบคลุม 39 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 69.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่ระดับ 63.0 โดยเป็นผลจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น หลังจาก Stock สินค้าของลูกค้าเริ่มลดลง ประกอบกับการเร่งผลิตเพื่อชดเชยในช่วงเดือนเมษายนที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ผลประกอบการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้มีการปรับตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในการควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพสำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 75.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่อยู่ในระดับ 73.0 เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่า มาตรการกระตุ?นเศรษฐกิจของรัฐบาล (เช็คช?วยชาติ 2,000 บาท) น่าจะช่วยสนับสนุนการกระตุ?นการบริโภคภายในประเทศได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนการ Stock สินค้าของลูกค้าที่เริ่มปรับลดลง น่าจะช่วยให้คำสั่งซื้อทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีฯ ดังกล่าวยังเป็นระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (2551) ที่อยู่ในระดับ 89.3 และยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 100 นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงชะลอตัว รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองในประเทศที่มีแนวโน้มความตึงเครียดมากขึ้น หลังจากมีการชุมนุมขับไล?รัฐบาล และป?ดล?อมทําเนียบรัฐบาลของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช) ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับด?านสภาวะแวดล?อมในการดําเนินกิจการพบว่า สภาวะเศรษฐกิจโลก ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันความเชื่อมั่นฯ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่กลับมาสร้างความกังวลมากขึ้น และราคาน้ำมัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มมีทิศทางที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้นตามลำดับ

และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ต่อภาครัฐในเดือนนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ภาครัฐเร่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุน สนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และควรผ่อนคลายกฏระเบียบในการกู้เงินลดลง เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับภาคอุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านภาษีต่างๆ เช่น การลดอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น และมีมาตรการปกป้องสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันสินค้าราคาถูกแต่ไม่มีมาตรฐาน และการแย่งตลาดในประเทศ

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com