3 เดือนยอดผลิตรถลดกว่า 46% เหตุผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น

Home / ข่าวรถยนต์ / 3 เดือนยอดผลิตรถลดกว่า 46% เหตุผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น

สอท.เผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนมีนาคมร่วง 52.63% เหลือ 63,454 คัน ขณะที่ปิดไตรมาสแรกผลิตได้ 196,977 คัน ลดลง 46.13% เผยปัจจัยหลักมาจากเหตุวิกฤตการณ์การเงินของโลก ส่งผลต่อตลาดส่งออก รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงจากปีที่แล้ว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลให้ยอดขายในประเทศลดลงด้วย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศในเดือนมกราคมมีนาคม 2552 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,454 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2551 ลดลงร้อยละ 52.63

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 196,977 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ลดลงร้อยละ 46.13

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2552 ผลิตได้ 20,380 คัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2551 แล้วลดลงร้อยละ 48.05

ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคมมีนาคม 2552 เท่ากับ 55,444 คัน เท่ากับร้อยละ 28.15 ของยอดการผลิตทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ลดลงร้อยละ 45.60

รถยนต์โดยสารขนาด 10 ตัน ขึ้นไป เดือนมีนาคม 2552 ผลิตได้ 39 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.81 รวมเดือนมกราคมมีนาคม 2552 ผลิตได้ 127 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ร้อยละ 101.59

รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 43,035 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2551 ร้อยละ 54.55 และตั้งแต่เดือนมกราคมมีนาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 141,406 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม – มีนาคม 2551 ร้อยละ 46.37

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2552 มียอดการผลิต 41,922 คัน และลดลงจากเดือนมีนาคม 2551 ร้อยละ 54.94 และตั้งแต่เดือน มกราคม มีนาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 138,054 คัน เท่ากับร้อยละ 70.09 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือน มกราคม – มีนาคม 2551 ร้อยละ 46.62 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 42,851 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ร้อยละ 63.82

รถกระบะดับเบิลแค็บ 85,455 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ร้อยละ 32.78

รถกระบะ PPV 9,748 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ร้อยละ 25.29

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนมีนาคม 2552 ผลิตได้ 279 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2551 ร้อยละ 25.99 รวมเดือนมกราคมมีนาคม 2552 ผลิตได้ 743 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม- มีนาคม 2551 ร้อยละ 36.33รถบรรทุกขนาด 5 – 10 ตัน เดือนมีนาคม 2552 ผลิตได้ 319 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2551 ร้อยละ 55.07 รวมเดือนมกราคมมีนาคม 2552 ผลิตได้ 953 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ร้อยละ 55.86

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2552 ผลิตได้ 515 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2551 ร้อยละ 9.01 รวมเดือน มกราคมมีนาคม 2552 ผลิตได้ 1,656 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ร้อยละ 3.50

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 41,328 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2551 ร้อยละ 37.8 ส่วนเดือนมกราคม-มีนาคม รถยนต์มียอดขาย 107,774 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 33.4

ส่วนสาเหตุที่ยอดขายลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินของโลกซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศไทย ส่งออกได้น้อยลง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงจากปีที่แล้ว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่ดีขึ้นด้วย

ตารางสถิติการผลิตรถยนต์เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

หน่วย : คันพ.ศ.2552พ.ศ.2551เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง%

รถยนต์นั่ง20,38039,228-18,848-48.05%

รถกระบะบรรทุก15,73944,421-28,682-64.57%

รถกระบะดับเบิลแค็บ21,60844,516-22,908-51.46%

รถกระบะ PPV4,5754,09448111.75%

รถโดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป3931825.81%

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน279 377 -98-25.99%

รถบรรทุก 5-10 ตัน319 710 -391-55.07%

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน515 566 -51-9.01%

รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท63,454133,943-70,489-52.63%

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com