2 เดือนผลิต 133,523 คัน เก๋ง-กระบะยังติดลบ

Home / ข่าวรถยนต์ / 2 เดือนผลิต 133,523 คัน เก๋ง-กระบะยังติดลบ

ยอดการผลิตรถยนต์ 2 เดือนแรกของปี ทั้งรถเก๋ง และรถกระบะ ลดลง มีจำนวนทั้งสิ้น 133,523 คัน ลดลงร้อยละ 42.37 ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 61,067 คัน ลดลงร้อยละ 50.57 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุมาจากยอดขายในประเทศและการส่งออกลดลง

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตและการส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2552 ดังต่อไปนี้จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 61,067 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ลดลงร้อยละ 50.57 ในจำนวนนี้เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 8,100 คัน ลดลงร้อยละ 54.10 เนื่องจากยอดส่งออกรถยนต์นั่งไปประเทศออสเตรเลีย และประเทศในเอเซียลดลง ขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 7,849 คัน ลดลงร้อยละ 53.80

ส่วนจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 133,523 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ลดลงร้อยละ 42.37

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 15,949 คัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2551 แล้วลดลงร้อยละ 53.95 ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ 35,064 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 ลดลงร้อยละ 44.06

รถยนต์โดยสารขนาด 10 ตัน ขึ้นไป เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 29 คันเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ลดลงร้อยละ 9.38 รวมเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 88 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 175

รถยนต์บรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 45,089 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 49.27 และตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 98,371 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 41.78

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2552 มียอดการผลิต 43,952 คัน และลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 49.61 และตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 96,132 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 41.94 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 27,112 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 63.36

รถกระบะดับเบิลแค็บ 63,847 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 22.72

รถกระบะ PPV 5,173 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 42.23

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 242 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 14.49 รวมเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 464 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 41.27

รถบรรทุกขนาด 5-10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 342 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 54.82 รวมเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 634 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 56.25

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 553 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 10.37 รวมเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2552 ผลิตได้ 1,141 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 ร้อยละ 0.78

ที่มาจาก www.grandprixgroup.com