สอท.แจงยอดผลิตรถครึ่งปี รถกระบะ 1 ตัน ผลิตสูงสุด

Home / ข่าวรถยนต์ / สอท.แจงยอดผลิตรถครึ่งปี รถกระบะ 1 ตัน ผลิตสูงสุด

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แจง ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายน มีจำนวนทั้งสิ้น 74,717 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 42.77% แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคม 20.99% ขณะที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการผลิตไปแล้ว 389,085 คัน ในจำนวนนี้เป็นการผลิตรถกระบะกว่า 259,635 คัน คิดเป็น 66.73%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2552 มีทั้งสิ้น 74,717 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 42.77 แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ ร้อยละ 20.99 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 389,085 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 45.92

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 27,434 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 29.57 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 มีจำนวน 123,058 คัน เท่ากับร้อยละ 31.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 39.42

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 9 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 70.97 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 154 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 17.65

รถยนต์บรรทุก เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 47,274 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.37 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 265,873 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.49

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 46,081 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.69 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 259,635 คัน เท่ากับร้อยละ 66.73 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.71 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 96,103 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 58.79

รถกระบะดับเบิลแค็บ 146,243 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 40.92

รถกระบะ PPV 17,289 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 32.11

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 334 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 62.60 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 1,514 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 51.33

รถบรรทุกขนาด 5-10 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 260 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 31.76 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 1,667 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 49.76

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 599 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 23 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 3,057 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 13.50

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 43,402 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 13.4 แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ ร้อยละ 7.06 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 151,473 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 7.36 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมปีนี้ร้อยละ 11.90 ส่วนเดือนมกราคม-มิถุนายน ปีนี้ รถยนต์มียอดขาย 231,428 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 28 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 748,497 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 ร้อยละ 14.23

สาเหตุที่ยอดขายลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินของโลกส่งผลต่อการส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศ ส่งออกได้น้อยลง เนื่องมาจากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลง ราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ำจากปีที่แล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังไม่ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ยอดขายเดือนมิถุนายนเริ่มดีขึ้น และหวังว่าไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ยอดขายรถยนต์คงเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล