Toyota Toyota เมืองสีเขียว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โตโยต้า มอเตอร์

Toyota ปันโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

Home / ข่าวรถยนต์ / Toyota ปันโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย รศ. เกศินี วิฑูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น2 ตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด  Toyota เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ รวมถึงการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับโอกาสได้พัฒนาไปเป็นผู้ให้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศ ผ่านการมอบทุนการศึกษาประจำปี และกิจกรรมของ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

โดย  Toyota ได้มอบทุนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 46 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 962 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,336,800 บาท ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 937,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล) จำนวน 2 ทุน มูลค่า 160,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาโยธา) จำนวน 1 ทุน มูลค่า 80,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาไฟฟ้า) จำนวน 1 ทุน มูลค่า 80,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 4 ทุน มูลค่า 320,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน มูลค่า 160,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ (โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำนวน 1 ทุน มูลค่า 57,400 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 80,000 บาท

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา ทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากนี้  Toyota จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป”