รถคันแรก วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก กรมสรรพสามิต

Home / ข่าวรถยนต์ / รถคันแรก วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก กรมสรรพสามิต

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถคันแรกตามนโยบายรัฐบาล

รถคันแรก วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก กรมสรรพสามิต รูปที่ 1

กรณีที่ 1 ซื้อหรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 และจดทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
– ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรณีที่ 2 ซื้อหรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และรับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มีสัญชาติไทย)
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
(4) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)
บัญชีที่ใช้ได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีสะสมทรัพย์ บัญชีเผื่อเรียก บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  จำกัด
(5) ใบจองรถยนต์ (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ)

ขั้นตอนที่ 2 นำเอกสารหลักฐานนอกจาก (1) – (5) ของขั้นตอนที่ 1 มายื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์  ดังนี้
(1) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
(2) สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์
(2.1) กรณีการซื้อด้วยเงินสด
– สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาสัญญาซื้อขาย
– สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์-2-
(2.2)  กรณีเช่าซื้อ
– สำเนาใบเสร็จรับเงิน
– สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
– สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
(3) สำเนาคู่มือจดทะเบียน
หากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และไม่นำเอกสารเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 2 มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ  ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก และจะเรียกร้องสิทธิ์ฯ และค่าเสียหายใดๆ กับทางราชการไม่ได้

Motor Expo 2012 ไฮไลท์รถในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2012 รูปที่ 18

ทั้งนี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จะไม่ไปกระทบสิทธิ์ฯ ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ รายเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 แต่อย่างใด หากผู้ขอใช้สิทธิ์คาดว่าจะไม่สามารถรับมอบรถ หรือจดทะเบียนได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามแนวทางในกรณีที่ 2 โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ 
1.แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ฉบับใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์        
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ซึ่ง Update ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป หรือขอรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

2.การยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ สามารถยื่นได้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นสาขาใดก็ได้หรือลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ทางเว็บไซต์  http://www.excise.go.th

3.รถยนต์ที่ได้รับมอบจะต้องตรงกันกับที่ระบุในใบจองทุกประการ

*กรมสรรพสามิต เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7.00 – 20.00 น. (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ)
*วันที่ 29-31 ธ.ค. 2555 เปิดบริการ 8.30 – 16.30 น.

กรมสรรพสามิตในกรุงเทพฯ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรมสรรพาสามิต ชั้น 4 02-2415600-10

สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
666 อาคารธนาลงกรณ์ชั้น 3ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700 (ตึกกระทรวงวัฒนธรรม)
02-4468081-4 โทรสาร 02-4468085

สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 026757494-7503

สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3
เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรมสรรพาสามิต ชั้น 1 02-2415600 – 10 ต่อ 52715-8, 52232-7

สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4
อาคารเล้า เป้ง ง้วน 1 เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 022738234-8

สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5
อาคาร ณ นคร เลขที่ 99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 025761721 – 5