โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Home / ข่าวรถยนต์ / โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ด้วยแนวคิดในการยกระดับการดำเนินงานด้านธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจระดับชุมชน ให้สามารถอยู่รอด และฝ่าฟันกับสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่อัตราการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงขึ้น เพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพของสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง และจัดจำหน่าย อีกทั้งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอยู่รอด และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

t-1

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงจัดทำ “โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” คือ การนำความรู้ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของโตโยต้าทั่วโลก ได้แก่ วิถีโตโยต้า (Toyota Way) และ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจชุมชนของไทย โดยไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจหลักของโตโยต้าเท่านั้น มุ่งเน้นการหาแนวทางปรับปรุงแก้ปัญหาที่มักพบในธุรกิจชุมชน ได้แก่

t-5

– ความสามารถในการผลิต (Productivity) เพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มรายได้
– การส่งมอบงานตรงเวลา (Delivery) ลดการเสียโอกาสในการขาย เพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสการส่งออก
– การควบคุมคุณภาพ (Quality control) ลดของเสียในการผลิต ลดต้นทุน สินค้ามีมาตรฐาน
– การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management) ลดการสูญเสียต้นทุนที่เกิดจากการบริหารสินค้าคงคลังและการจัดเตรียมวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสม
– การบริหารต้นทุนในกระบวนการ (Work in process cost) ลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มต้นทุนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

t-10

โดยโตโยต้าจะส่งบุคลากรเข้าไปร่วมดำเนินงานในทุกกระบวนการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนอย่างแท้จริง ตั้งแต่การไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหา ณ หน้างาน เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ จากนั้นจึงนำเอา ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) มาใช้เพื่อลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้นำ วิถีโตโยต้า (Toyota Way) มาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนำมาพัฒนาการทำงานเพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเอง ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วนำร่องในปี 2556 ได้แก่ 1. กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี 2.กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน จ.กระบี่ 3.แกงไตปลาแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ จ.ตรัง

t-14

ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ การนำวิธีการไคเซน (Kaizen คือ การแก้ปัญหา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)  ซึ่งเป็นเสาหลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้า( TPS) มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการจัดการทางธุรกิจแบบองค์รวม  โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ปัญหาก่อนการไคเซน ภาพงานเย็บ(งานคอขวด)
ปัญหาก่อนการไคเซน ภาพงานเย็บ(งานคอขวด)
ภาพหลังการไคเซน จัดระเบียด ลดปัญหา
ภาพหลังการไคเซน จัดระเบียด ลดปัญหา

1.การสำรวจก่อนการไคเซน
เริ่มทำการสำรวจภาพรวมทางธุรกิจ แผนผังในโรงงาน ขั้นตอนในการผลิตต่างๆ เพื่อเจาะปัญหาหลักของธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาการผลิต ปัญหาคุณภาพ และการสต๊อกสินค้า เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายเพื่อการไคเซนต่อไป

บอร์ดบริหารปริมาณงาน ลดปัญหางานค้าง
บอร์ดบริหารปริมาณงาน ลดปัญหางานค้าง

2.การไคเซนและสร้างระบบการมองเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต และการบริหารจัดการสต๊อก การสร้างระบบการมองเห็นจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะของการผลิตและส่งมอบงานได้อย่างเป็นระบบ

บริหารการเข้า-ออกของวัตถุดิบ
บริหารการเข้า-ออกของวัตถุดิบ

3.การบริหารงานประจำวัน
คือการประชุมระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน ภายในองค์กร

การประชุมประจำวัน
การประชุมประจำวัน

โตโยต้ามีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานในปี 2557 กับธุรกิจชุมชนอีก 3 แห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนล่าง เพื่อให้มีโครงการนำร่องในครอบคลุมทุกภูมิภาค และขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2563 ธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกับเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ TPS ไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่นในภูมิภาค(YOKOTEN) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างไม่สิ้นสุด

ผลการดำเนินงานกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป
ผลการดำเนินงาน กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป