ใครอยากเสียเงินมาทางนี้ ดัดแปลงสภาพรถแบบไหน ให้โดนปรับ

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ใครอยากเสียเงินมาทางนี้ ดัดแปลงสภาพรถแบบไหน ให้โดนปรับ
กรมการขนส่งทางบก ขออนุญาต ดัดแปลงสภาพรถ นายทะเบียน มีความผิด อันตราย อุบัติเหตุ

หลายคนยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่า “ดัดแปลงสภาพรถ” กันอยู่ ว่าแบบไหน ผิดกฏหมาย หรือการติดการติดอุปกรณ์เสริมแบบไหนไม่ผิดกฏหมาย และการ ดัดแปลง แบบไหนต้องมีการแจ้งนายทะเบียนเพื่อขออนุญาต เรามีคำตอบ

ตามที่ กรมการขนส่งทางบก ได้ระบุไว้ว่า การแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี หรือการเสริมแหนบเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นที่เจอส่วนมากในรถกระบะ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งฯ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าเป็นการดัดแปลงที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับ 2,000-5,000 บาท

รถในปัจจุบันนี้มีการแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ ทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อการใช้งานหนักสำหรับบรรทุกของ ทั้งนี้การแก้ไข้ดัดแปลงนั้น ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับบรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถไปใช้งาน เนื่องจากการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด อันตราย และเป็นสาเหตุของ อุบัติเหตุ ได้

เช่นการติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง รวมถึงการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก เสริมแหนบ ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น

ทั้งนี้หากว่าท่านเจ้าของรถได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนแปลง สภาพรถตามที่ได้ระบุไว้ดังกล่าว ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อ ขออนุญาต จาก นายทะเบียน ก่อนที่จะนำรถไปใช้งาน โดยต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ การได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่าอุปกรณ์ดัง กล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต เช่น ใบเสร็จค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ ค่าแรง และหนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาเครื่องกลหรือยานยนต์ นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจ สอบต่อไป โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาเก็บไว้ประจำรถเพื่อแสดง เป็นหลักฐาน

หากตรวจสอบพบการแก้ไขดัดแปลงโดยพลการ ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย หากเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีความผิด ตามมาตรา 14 ฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีเป็นรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดตามมาตรา 78 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ส่วนการติดตั้งสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถ และไม่ต้องมีการแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เช่น ติดตั้งแร็กหลังคา โรลบาร์ สปอยเลอร์ แม็กไลเนอร์ กันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตัองไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและอันตรายต่อการขับขี่ สำหรับการใช้รถใช้ถนน

 

ข้อมูลจาก manager.co.th, dlt-safetydrive.com