ต่อภาษีรถยนต์ ทะเบียนรถ ภาษีขาด ภาษีรถยนต์

รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี แต่อยากขาย ต้องทำอย่างไร??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / รถค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี แต่อยากขาย ต้องทำอย่างไร??

ในกรณีที่รถขาดการชำระ ภาษีรถยนต์ แต่คุณต้องการที่จะขายรถ ในเมื่อตกลงราคากับผู้ซื้อได้แล้วแต่ทะเบียนยังถูกระงับอยู่ไม่สามารถโอนให้กับผู้ซื้อได้ ฉะนั้นเจ้าของรถจะต้องทำการชำระค่า ภาษีรถยนต์ ที่ค้างไว้ทั้งหมดก่อนจึงจะทำการโอนซื้อขายกันได้ โดยวิธีการทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

1.นำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน และชำระ ภาษีรถยนต์ ค้างชำระ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน
2.หากต้องการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งประจำจังหวัดที่ประสงค์ใช้รถได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดิม (ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อกรมการขนส่งทางบก) กรณีนี้ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เลขทะเบียนรถจะเป็นหมวดและหมายเลขตามที่จดทะเบียนในปัจจุบันของสำนักงานขนส่งนั้น ๆ
3.หากต้องการขายให้บุคคลอื่น สามารถทำหนังสือสัญญาซื้อขาย แนบพร้อมกับเอกสารการแจ้งใช้รถใหม่อีกครั้งหลังการถูกระงับทะเบียน ของเจ้าของคนใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องทำการโอนทะเบียนอีก
4.ในการจดทะเบียนรถ เจ้าของรถไม่จำเป็นต้องมีชื่อในทะเบียนราษฎรของจังหวัดนั้นก็ได้
5.สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทนได้


การยื่นคำร้องขอบันทึกการระงับทะเบียน เอกสารและหลักฐาน
-สมุดคู่มือจดทะเบียน (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)
-บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ของเจ้าของรถ
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท),สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

อัตราภาษีรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี (ภาษีขาดเกิน 3 ปี เป็นภาษีระงับ ต้องชำระภาษีที่ค้าง 3 ปี) และเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ
การขอใช้รถอีกครั้งหลังถอนอายัด เอกสารและหลักฐาน
-สมุดคู่มือจดทะเบียน ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)
-บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
-หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
-หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขายทอดตลาด (กรณีมิได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม
-ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
-ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
-ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
-หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
-อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
-ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
– รถจักรยานยนต์ 10 บาท
– รถยนต์ 50 บาท

หลังจากดำเนินการแล้วจะได้เลขป้ายทะเบียนใหม่ แล้วจึงดำเนินการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถต่อไป

 

ข้อมูลจาก : Ekkapan