ชำรุดผุพัง ตัวอักษรเลือนลาง ป้ายทะเบียนรถยนต์ สีลอก หลุดหล่นหาย

ป้ายทะเบียนพังหรือหาย ขอใหม่ไม่ยาก อ่านทางนี้

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ป้ายทะเบียนพังหรือหาย ขอใหม่ไม่ยาก อ่านทางนี้

สำหรับ ป้ายทะเบียนรถยนต์ หากมีการใช้งานมานานๆ ก็คงจะมี ชำรุดผุพัง กันบ้าง หรือบางทีอาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นขับรถลุยไปบนถนนเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง แล้วป้ายอาจจะ หลุดหล่นหาย ไปเพราะโดนแรงดันน้ำซัดไป อีกทั้งป้ายที่ตัวเลขหรือ ตัวอักษรเลือนลาง สีลอก ก็สามารถที่จะทำเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ได้เช่นกัน สำหรับใครที่ประสบปัญหานี้อยู่ แล้วอยากจะขอป้ายทะเบียนใหม่ ลองอ่านขั้นตอนง่ายๆตามนี้

  • เตรียมหลักฐานให้พร้อม เช่น ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ยื่นคำขอ
  • รับคำขอ – ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ – รับชำระค่าธรรมเนียม – ออกใบเสร็จรับเงิน – บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถและต้นทะเบียนรถ – นายทะเบียนพิจารณาลงนาม – จ่ายคู่มือจดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน
  • งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถ
  • ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
  • งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดส่งแผ่นป้ายที่ผลิตแล้วให้งานธุรการ
  • จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ

เมื่อทำครบตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้รอการดำเนินการประมาณ 3 – 5 วัน

ข้อมูลจาก mot