Run In ปรับสภาพ ยางรถยนต์ โครงสร้าง

เปลี่ยน ยางรถยนต์ ใหม่ ต้อง Run In จริงหรือ?

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / เปลี่ยน ยางรถยนต์ ใหม่ ต้อง Run In จริงหรือ?

พูดถึงความเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยน ยางรถยนต์ ใหม่กัน สำหรับเรื่องที่ว่า หลังจากเปลี่ยน ยางรถยนต์ มาใหม่นั้น จะต้องมีระยะ Run In ในช่วง 100 – 200 กม. แรกนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำจริงหรือ

สำหรับการ Run In ยางรถยนต์ นั้น ก็เปรียบเสมือนการ ปรับสภาพ ของหน้ายาง แก้มยาง และ โครงสร้าง ของยาง ให้เข้าที่ก่อนเข้าสู่การใช้งานจริงนั่นเอง เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ซื้อมาใหม่ ก็ย่อมต้องมีการปรับสภาพเครื่องยนต์เช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีการ Run In ของ ยางรถยนต์ นั้น ก็คือ ควรใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 100 กม./ชม. เพื่อเป็นการให้หน้ายาง ปรับสภาพ ให้คุ้นชินกับพื้นผิวของถนนและ โครงสร้าง ของล้อ เพราะด้วยโครงสร้างของล้อรถในแต่ละคันนั้นจะมีมุมล้อซึ่งประกอบไปด้วย มุมโท (toe) 
มุมแคมเบอร์ (camber) หรือ มุมคาสเตอร์ (caster) ที่ไม่เท่ากัน

นอกเหนือจากการจำกัดความเร็วในการวิ่งในช่วงแรก เรื่องลมยางก็มีความสำคัญเช่นกัน หลังการเปลี่ยน ยางรถยนต์ ใหม่มา ควรขยันเช็คในเรื่องของลมยางอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง เพราะโครงสร้างของยางอาจจะมีการขยายออกไปได้อีกหน่อย ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับสภาพของตัวยางหลังการใช้งานจริง และในส่วนนี้อาจจะทำให้ความดันของลมยางต่ำลงอีกด้วย

สรุปคือการ Run In ยางก่อนใช้จริงนั้น บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็น แต่บางคนก็อาจจะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นอะไร ที่จะต้องทำ อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนบุคคล แต่ถ้าไม่ลำบาก ลองทำไปก็ไม่เสียหายนะเออ