กรมขนส่งทางบก ตรวจเช็คสภาพรถ รถยนต์ รถเก่า เช็คสภาพรถ

รถเกิน 7 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ เช็คสภาพรถ จะต้องทำอย่างไร??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / รถเกิน 7 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ เช็คสภาพรถ จะต้องทำอย่างไร??

เมื่อถึงเวลาอายุไขของรถที่เกิน 7 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งเกิน 7 คน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไปแล้ว ตามกฎพระราชบัญญัติ กรมขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่กำหนดนั้น ต้องนำรถยนต์ไปตรวจเช็คสภาพประจำปีก่อนทุกครั้ง ว่ารถยนต์ของคุณยังคงสภาพที่มั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาดและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับเอง และผู้โดยสารที่นั่งมาในรถด้วย

สำหรับรถยนต์ที่เกิน 7 ปีขึ้นไปควรนำรถไปตรวจ เช็คสภาพรถ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี เมื่อรถยนต์ของคุณผ่านเกณฑ์ในการตรวจ เช็คสภาพรถ แล้ว จะมีหนังสือรับรองการตรวจ เช็คสภาพรถ ตามแบบที่ กรมขนส่งทางบก ได้กำหนดไว้ ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจ เช็คสภาพรถ นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  • รถยนต์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ราคา 150 บาท/คัน
  • รถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัม ราคา 250 บาท/คัน

**สำหรับรถจักรยานยนต์ ราคา 60 บาท/คัน

สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น สถาน ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จะแจ้งเหตุผลว่าทำไมรถยนต์ของคุณถึงไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งคุณก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้งให้เรียบร้อย เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำรถกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง หลังจากที่คุณแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 วัน คุณต้องกลับมาสถาน ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่เดิม เพื่อทำการตรวจ เช็คสภาพรถ  อีกครั้ง และจะเสียค่าตรวจสภาพใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่ถ้าเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่นจะเสียค่าบริการเต็มอัตราตามที่กำหนดไว้นั้นเอง