ผู้ประกอบการรถขนส่งระวัง ไม่มีป้ายสามเหลี่ยมติดรถ อาจถูกปรับได้

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ผู้ประกอบการรถขนส่งระวัง ไม่มีป้ายสามเหลี่ยมติดรถ อาจถูกปรับได้
ป้ายสามเหลี่ยม ผู้ประกอบการ รถขนส่ง รถยนต์เกิดปัญหาขัดข้อง

สำหรับ ผู้ประกอบการ รถขนส่ง ทุกชนิดฟังทางนี้ กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท ต้องจัดเตรียมเครื่องหมายสำหรับแสดง หรือ ป้ายสามเหลี่ยม เมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางไว้ประจำรถ จำนวนอย่างน้อย 2 ชิ้นต่อคัน

ในกรณีที่ รถยนต์เกิดปัญหาขัดข้อง หรือเสียระหว่างทาง ซึ่งผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องนำรถเข้าจอดเทียบไหล่ทาง เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถได้ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบ (ไฟฉุกเฉิน) และ แสดงเครื่องหมายดังกล่าวบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ ระยะการวางไม่ต่ำกว่า 50 – 150 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย

โดยกฏหมายใหม่นี้มีมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่จัดเตรียมเครื่องหมายไว้ประจำรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากผู้ขับรถละเลยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก