กฏจราจร จ่ายค่าปรับ ใบขับขี่ ใบสั่ง ไปรษณีย์

วิธีจ่าย ค่าปรับ ทางไปรษณีย์ เมื่อโดน ใบสั่ง

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / วิธีจ่าย ค่าปรับ ทางไปรษณีย์ เมื่อโดน ใบสั่ง

หากใครที่กระทำความผิดด้านวินัยจราจรในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความผิดขับรถเกินกำหนด, ฝ่าสัญญาณไฟฯลฯ อย่าคิดว่าคุณจะรอดตัวไปได้ง่ายๆ เพราะอีกไม่นานเกินรอคุณอาจได้รับ ใบสั่ง ทาง ไปรษณีย์ ส่งตรงมาถึงคุณที่บ้าน และหากใครที่ได้รับจดหมายจากคุณตำรวจจ่าหน้าซองมาให้ก็ไม่ต้องตกใจ เรามีวิธีการชำระค่าปรับง่ายๆ เพียงต้องเดินทางไปที่ ไปรษณี่ย์ใกล้บ้านคุณเท่านั้น (หรือในกรณีที่คุณทำผลิดกฏจราจรซึ่งหน้าเเละถูกเจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่ด้วยเช่นกัน)

วิธีการในการชำระค่าปรับทาง ไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1.ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องถ่ายเอกสาร ใบสั่ง ทั้ง 2 หน้า โดยกรอกข้อความในสำเนา ใบสั่ง ในส่วนของ “บันทึกของผู้ต้องหา” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ (ใบสั่งตัวจริงเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
2.ไปที่ทำการ ไปรษณีย์ แห่งใดก็ได้พร้อมแจ้งความจำนงว่าจะชำระค่าปรับทาง ไปรษณีย์
3.เจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ จะมอบใบฝากธนาณัติในประเทศและซองจดหมายจำนวน 2 ซอง เพื่อดำเนินการดังนี้
– กรอกรายละเอียดในใบฝากส่ง ไปรษณีย์ ธนาณัติในประเทศสั่งจ่าย “ผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติ” ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ ปลายทางตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง


– จ่าหน้าซอง โดยซองแรกให้จ่าหน้าถึงหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานตำรวจที่ออก ใบสั่ง และซองที่สองให้จ่าตามชื่อที่อยู่ของผู้ขับขี่หรือเจ้าของงานตำรวจที่ออก ใบสั่ง และซองที่สองให้จ่าตามชื่อที่อยู่ของผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ได้กรอกไว้ในสำเนาใบสั่งส่วนของ “บันทึกผู้ต้องหา” ตามข้อ 1 เพื่อจะส่งใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตขับขี่ (หากถูกยึด) คืนให้
-มอบเอกสารตามข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าปรับจำนวนที่ระบุไว้ใน ใบสั่ง และเงินค่าใช้บริการ ตามที่ที่ทำการ ไปรษณีย์ เรียกเก็บ
– เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะตรวจความถูกต้องและดำเนินการให้ต่อไปการใช้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราว
1.ใบรับแทนใบอนุญาต (ใบสั่ง) ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออก ใบสั่ง
2.กรณี ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเลือกหรือมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ธนาณัติ จะต้องดำเนินการภายใน 7 วัน จึงสามารถใช้ใบรับแทนใบอนุญาต (ใบสั่ง) ประกอบกับใบรับการส่งธนาณัติแทนใบอนุญาตขับขี่ออกไปได้อีก 10 วัน นับแต่วันที่ส่งธนาณัติจะได้รับใบอนุญาตขับขี่คืนเมื่อใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการสื่อสารแห่งประเทศไทย จัดทำข้อตกลงระหว่างกันเพื่อให้บริการชำระค่าปรับทาง ไปรษณีย์ ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ฉะนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจออก ใบสั่ง ได้รับเงินตามธนาณัติแล้วจะต้องส่งคืนใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตขับขี่ (หากถูกยึด) คืนให้โดยเร็ว