Auto Republic ทำใบขับขี่ เคล็ดลับรถยนต์ ใบขับขี่ ใบขับขี่หาย

ใบขับขี่หาย ทำอย่างไรดี??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ใบขับขี่หาย ทำอย่างไรดี??

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ ถือว่าเป็นใบขับขี่ที่ช่วยยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้ขับขี่ได้ตามกฎหมายประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง และได้ผ่านการทดสอบจากกรมทางขนส่งเรียบร้อย ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่มี ใบขับขี่ หรือใบขับขี่สูญหายก็ไม่ต้องกังวล เพราะวันนี้รายการ Auto Republic มาบอกขั้นตอนในการทำใบขับขี่ง่ายๆ มาฝาก

  1. เตรียมบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้พร้อม ควรถ่ายเอกสารสำเนาไปด้วย 1 ชุด
  2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ พร้อมกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ติดตัวไปด้วย
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพี่อทำใบขับขี่ใหม่เนื่องจากสูญหายเจ้าหน้าที่จะให้เขียน “ใบคำร้อง” กรอกข้อมูลตามจริง แล้วแนบเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับบัตรคิว
  4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าตรวจกับข้อมูลของคุณหรือไม่ หากถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัตรใหม่ เช่น ถ่ายรูป
  5. เสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่อยู่ที่ 255 บาท โดย 250 บาท เป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่ง ส่วนอีก  5  บาท เป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่ง

ใบขับขี่

ใบขับขี่

ใบขับขี่