ขนส่ง ทะเบียนรถ ป้ายทะเบียน เลขป้ายทะเบียนรถใหม่

อยากเปลี่ยน เลขทะเบียนรถใหม่ ต้องทำอย่างไร เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ??

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / อยากเปลี่ยน เลขทะเบียนรถใหม่ ต้องทำอย่างไร เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ??

ในกรณีที่ต้องการอยากเปลียน เลขทะเบียนรถใหม่ จะด้วยเรื่องของความเชื่อตามโหราศาสตร์หรือเปลี่ยนเพราะเลขสวยเช่น แผ่นป้ายทะเบียนประมูลสามารถทำได้ตั้งแต่ทีีี่คุณซื้อรถใหม่หรือรถที่ใช้งานมาเเล้วสักพัก สามารถดำเนินการได้ 2 ขั้นตอนคือ

1.การจอง ป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีเพื่อนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนแล้ว
2.การสลับแผ่น ป้ายทะเบียนรถ กรณีการขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนแรก การจอง ป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีเพื่อนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนแล้ว
กรณี รถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร   การจองป้ายทะเบียนรถต้องติดต่อขอจองป้ายได้ที่ เว็บไซต์ www.tabienrod.com  เท่านั้น
กรณี รถจดทะเบียนในเขตต่างจังหวัด  ติดต่อขอจองได้ที่สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบเท่านั้น

เอกสารการยื่นเรื่อง
1.บัตรประจำตัวประชาชน โดยเจ้าของรถต้องติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจได้
2.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริง ) หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
3.กรณีต้องการจองมากกว่า 1 คัน ต้องนำหลักฐานแสดงการซื้อรถแนบด้วยทุกคัน

ขั้นตอนดำเนินการ
– ยื่นเอกสารจอง ป้ายทะเบียน ได้ที่ สำนักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ
– หลังจากได้รับป้ายต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน ถ้าเกิน 60 วันเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการยกเลิก ป้ายทะเบียน ให้บุคคลอื่น
– จดทะเบียนแล้วรับ ป้ายทะเบียนรถ และ  ชำระเงินค่า ป้ายทะเบียนรถ
– นำใบเสร็จรับเงิน + สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ไปจดทะเบียนรถได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 2 ( กรณีเขตกรุงเทพมหานคร ) หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รับผิดชอบ ( กรณีต่างจังหวัด )

อัตราค่าธรรมเนียม =  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลขทะเบียนรถ

ขั้นตอนที่สอง  การสลับ ป้ายทะเบียนรถยนต์  กรณีการขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว
หลักเกณฑ์
ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ( แบบฟอร์มมอบอำนาจใช้แบบของสำนักงานขนส่งเท่านั้น )

เอกสารการยื่นเรื่อง
1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
2.บัตรประจำประชาชน( ตัวจริงพร้อมสำเนา ) ของเจ้าของรถ
3.หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
4.หลักฐานการได้มาของป้าย
5.แผ่นป้ายทะเบียนเดิม

อัตราค่าธรรมเนียม = การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการจอง  500 บาท / การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการประมูล  1,500 บาท  / ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100  บาท /  ค่าคำขออื่นๆ  75 บาท

สถานที่ติดต่อ
เขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
เขตต่างจังหวัด สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ