มอเตอร์ไซค์รับจ้าง วินมอเตอร์ไซค์ สอบใบขับขี่ ใบขับขี่ ใบขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สำหรับผู้ที่สนใจขับ วินมอเตอร์ไซค์

Home / tips ความรู้เรื่องรถยนต์ / ขั้นตอนการทำใบขับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สำหรับผู้ที่สนใจขับ วินมอเตอร์ไซค์

นอกจากการทำ ใบขับขี่ ประเภทบุคคล(บ)เเล้ว การทำ ใบขับขี่ ยังมีแบบ ขับรถสาธารณะ (รถที่มีแผ่นป้ายสีเหลือง) สำหรับผู้ที่ต้องการขับเเท็กซี่ รถตู้ สองเเถว เเล้ว วินมอเตอร์ไซค์ ที่ถือเป็นรถรับจ้างเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากยานพาหนะรถยนต์เป็นจักรยานยนต์ล่ะ ต้องสอบ ใบขับขี่ ด้วยหรือไม่ หรือใช้เเค่ใบขับขี่จักรยานยนต์ก็ได้ เรามีคำตอบสำหรับเรื่องนี้มาให้คุณ

วินมอเตอร์ไซค์ หรือ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ถือเป็นรถรับจ้างชนิดหนึ่งเหมือนกับ รถเเท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว แตกต่างกันแค่จากรถยนต์เป็นจักรยานยนต์เท่านั้น ฉะนั้นหากใครที่ต้องการประกอบอาชีพขับ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็ต้องทำใบขับขี่รถ จักรยานยนต์สาธารณะ เเละต้องเป็นผู้ที่มีใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาเเล้วเกิน 1ปี ถึงจะทำ ใบขับขี่ จักรยานยนต์สาธารณะ ได้  สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ชนิดดังกล่าวควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

มอเตอรืไซค์รับจ้าง

1. ใบขับขี่ จักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับแล้วเกิน 1 ปี หรือ ส่วนบุคคล 5 ปี หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพพร้อมสำเนา
2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4.ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
5. รูปถ่าย (แบบสุภาพ เสื้อเชิ้ต) 3 นิ้ว 3 ใบ

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอจัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3.อบรม ( 5 ชั่วโมง )
4.ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 30 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 28 ข้อ) 1 ชั่วโมง
5.ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ)
6.รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบประวัติ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณ 45 วัน
7.ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ(ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรปรากฎว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว)

มอเตอรืไซค์รับจ้าง

*สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาตขับรถ ประมาณ 1 วันทำการ

กรณีสอบไม่ผ่าน
ผู้เข้าสอบจะได้รับใบนัดเพื่อทำการสอบใหม่ (หากใบนัดหาย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สนามสอบขับรถ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบได้เลย)
ใบนัดมีอายุ 90 วัน จากวันที่ยื่นเอกสารในครั้งแรก จนถึงขั้นตอนสอบขับรถ และหากเกิน 90วัน จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอนเมื่อถึงกำหนดวันนัดสอบแล้ว แต่ไม่สามารถมาสอบได้ ผู้สอบสามารถมาติดต่อในวันถัดไปได้โดยไม่ต้องขอเลื่อนนัดล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
ค่าใบอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (แถบแม่เหล็ก) 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ
ในเขตกรุงเทพฯ
– กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
– สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวได้ล่วงหน้าแจ้งขอทำ ใบขับขี่
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (บางขุนเทียน) จะต้องจองคิวผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ไปติดต่อด้วยตนเอง
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2-5 สามารถจองคิวผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็ปไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ www.dlt.go.th หัวข้อ จองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า”หรือจองคิวผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ไปติดต่อด้วยตนเอง