big bike บิ๊กไบค์ ใบขับขี่ ใบขับขี่บิ๊กไบค์

ครม. เห็นชอบ ใบขับขี่ Big Bike นับถอยหลังอวดใบใหม่เพื่อสิงห์นักบิดรุ่นใหญ่

Home / Super Bike / ครม. เห็นชอบ ใบขับขี่ Big Bike นับถอยหลังอวดใบใหม่เพื่อสิงห์นักบิดรุ่นใหญ่

เหล่าแฟน ๆ บิ๊กไบค์ เตรียมจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หลังจากทาง ครม. มีมติเห็นชอบ “ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ” ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยหนึ่งในนั้นคือการเสนอกฎหมายการฝึกอบรมเพื่อครอบครองใบขับขี่สำหรับรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูงหรือ Big Bike เพื่อการันตีทักษะการขับขี่บิ๊กไบค์และสามารถขับขี่บนท้องถนนได้ถูกกฎหมาย

Big Bike

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ามีมติเห็นชอบ “ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ” โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถ จนถึงการต่ออายุใบใบอนุญาตขับรถ

Big Bike

รวมถึงมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงหรือ Big Bike จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยร่างกฎกระทรวงใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ความจุกระบอกสูบสูงกว่ารถจักรยานยนต์ทั่ว ๆ ไป หรือมีสมรรถนะสูงกว่าที่กำหนด ก็จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะการขับขี่ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ใบขับขี่ที่แตกต่างจากใบขับขี่ประเภทรถจักรยานยนต์ทั่วไป ซึ่งการที่ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ได้ใบขับขี่เฉพาะทางนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่ขั้นสูง เพื่อลดอุบัติเหตุแล้ว รูปแบบของใบขับขี่ก็จะมีความแตกต่างด้วย

Big Bike

แฟน ๆ บิ๊กไบค์เตรียมจับตากันให้ดี ว่ารูปแบบการทดสอบ ค่าธรรมเนียม และรูปแบบใบขับขี่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่คงไม่นานเกินรอแน่นอน