big bike บิ๊กไบค์ ราชกิจจานุเบกษา ใบขับขี่ ใบขับขี่บิ๊กไบค์

ใบขับขี่ Bigbike ประกาศบังคับใช้แล้ว เตรียมพร้อมอบรมและทดสอบปี 2564 ต้นไป

Home / Super Bike / ใบขับขี่ Bigbike ประกาศบังคับใช้แล้ว เตรียมพร้อมอบรมและทดสอบปี 2564 ต้นไป

อีกหนึ่งข่าวของวงการรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บิ๊กไบค์กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด ก็คือประกาศข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการสอบเพื่อรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบชั่วคราว ที่มีความจุเกิน 400 ซีซี ขึ้นไป ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ล่าสุด ได้ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เตรียมพร้อมทดสอบฝีมือเพื่อรับใบขับขี่รถบิ๊กไบค์พร้อมกันปีหน้าเป็นต้นไป

Big Bike

ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก เล่ม 137 ตอน 88 ว่าด้วยกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือ กฏข้อบังคับการอบรมและทดสอบเพื่อออกใบอนุญาตขับรถจัรยานยนต์แบบชั่วคราว ที่มีความจุมากกว่า 400 ซีซี หรือให้กำลังมากกว่า 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป

Big Bike

จะต้องมีหลักฐานผ่านการอบรม และทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่ได้เคยยื่นหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ดังกล่าวต่อนายทะเบียนมาก่อนแล้ว

Big Bike

โดยประกาศบังคับใช้ดังกล่าวจะมีขึ้นหลัง 120 วันนับตั้งแต่วันประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่า ประกาศบังคับใช้การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลความจุ 400 ซีซี แบบชั่วคราว หรือใบขับขี่บิ๊กไบค์ จะบังคับใช้เต็มรูปแบบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของการติดต่อรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ชั่วคราวนั้น หลัก ๆ จะมีทั้งเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน, หลักฐานผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมาย และจะต้องเข้ารับการทดสอบการขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเอาไว้ โดยรายละเอียดดังกล่าว รวมถึงหน้าตาใบขับขี่สำหรับ Bigbike นั้น จะได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

เครดิตข้อมูลจาก ratchakitcha.soc.go.th