Ducati จัดทริป Monster Ride for Nature ลุยโคลนปลูกป่าชายเลน

Home / Super Bike / Ducati จัดทริป Monster Ride for Nature ลุยโคลนปลูกป่าชายเลน

ดูคาติ จัดทริปขี่รถทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม Monster Ride for Nature (มอนสเตอร์ ไรด์ ฟอร์ เนเจอร์) ลุยโคลนปลูกป่าชายเลนรักษาสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยทางสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

DUCATI_8

DUCATI_3

อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด หรือดูคาติไทยแลนด์ กล่าวถึงกิจกรรมที่ทางดูคาติจัดทำร่วมกับลูกค้าดูคาทิสต้า ในทริป Monster Ride for Nature ว่า ทางดูคาติไทยแลนด์ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน

DUCATI_5

DUCATI_10

โดยเฉพาะกิจกรรม Ducati Riding Experience Course หรือ DRE Course ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่รถดูคาติอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าดูคาติตลอดทั้งปี อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ รวมถึงชมรมผู้ขับขี่ดูคาติในประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอื่นๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี

DUCATI_4

DUCATI_11

DUCATI_12

โดยล่าสุด เราได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินว่า สาเหตุของภัยแล้งครั้งส่วนหนึ่งมาจากสภาวะอากาศร้อนที่มากกว่าปกติ ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม และความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินไป

DUCATI_2

DUCATI_6

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักต่อภัยทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เราจึงจัดกิจกรรม  Monster Ride for Nature ซึ่งเป็นกิจกรรมขี่รถเพื่อสิ่งแวดล้อมของดูคาติ ไปปลูกป่าชายเลน ที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางชายฝั่ง