Powertrac Super Plus น้ำมันเครื่องรถไถ การเกษตร เพื่อเกษตรกรไทย จาก ปตท.

Powertrac Super Plus น้ำมันเครื่องรถไถ การเกษตร เพื่อเกษตรกรไทย จาก ปตท.

ด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนและช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรไทย ปตท. จึงได้คิดค้นน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรถไถโดยเฉพาะ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรได้เลือกสรรน้ำมันหล่อลื่นทีดี มีคุณภาพ ช่วยในการทำการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ