Toyota Mobility และกระทรวงคมนาคมลงบันทึกความ ร่วมมือ แก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.

Toyota Mobility และกระทรวงคมนาคมลงบันทึกความ ร่วมมือ แก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.

มูลนิธิ Toyota Mobility จับมือ กระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล