10 อันดับ ประเทศที่มีตัวเลข อุบัติเหตุ น้อยที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่มีตัวเลข อุบัติเหตุ น้อยที่สุดในโลก

10ประเทศในโลกนี้ที่มีตัวเลขของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่น้อยมากๆ ซึ่งสถิติเหล่านี้อ้างอิงจาก WHO Global Status Report on Road Safety 2015 ขององค์กรอนามัยโลก