Crossover ตะลุยแดนหมีขาว แบบ โหดสลัดรัสเซีย กว่า 6,000 กิโลเมตร (ตอนที่ 1)

Crossover ตะลุยแดนหมีขาว แบบ โหดสลัดรัสเซีย กว่า 6,000 กิโลเมตร (ตอนที่ 1)

เดินทางไกลข้ามทวีป จาก กทม – รัสเซีย กับรถยนต์ในแบบฉบับ Crossover จะไปถึงหรือไม่ .. บททดสอบ ที่ชัดเจน บนระยะทางกว่า 6,000 กิโลเมตร กับ ฅ-คนรักรถ Carlover Review