“8080 Cafe กูรู มอเตอร์ไซค์ แนะมือใหม่ใจรัก คลาสสิค”

“8080 Cafe กูรู มอเตอร์ไซค์ แนะมือใหม่ใจรัก คลาสสิค”

ในแวดวงรถมอเตอร์ไซค์มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก 8080 Cafe 
ร้านขาย อุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวมตัวกันของคนรักมอเตอร์ไซค์ ไม่ว่าจะเข้ามาขอคำแนะนำเรื่องรถ การออกทริป หรือพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่อง รถมอเตอร์ไซค์