Vios Chic and Chill Exclusive Trip เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสสมรรถนะ “New VIOS… All IS POSSIBLE” เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรี

Vios Chic and Chill Exclusive Trip เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสสมรรถนะ “New VIOS… All IS POSSIBLE” เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรี

Toyota จัดกิจกรรม “ Vios Chic and Chill Exclusive Trip ” เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสสมรรถนะรถยนต์นั่งขนาดเล็กยอดนิยม “New VIOS… All IS POSSIBLE” เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรี