Bosch ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ชูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแห่งอนาคต จัดแสดงในงาน Bosch Innovation House

Bosch ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ชูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแห่งอนาคต จัดแสดงในงาน Bosch Innovation House

Bosch ประเทศไทย จัดแสดงเทคโนโลยีแห่งการเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตภายใต้แนวคิด “บ๊อช IoT: Totally Connected” ภายในงาน Bosch Innovation House