Chevolet Blazer XL เพิ่มรุ่น 7 ที่นั่ง พร้อมตัวรถที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

Chevolet Blazer XL เพิ่มรุ่น 7 ที่นั่ง พร้อมตัวรถที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

หน้าตาจริงของ All-New Chevolet Blazer XL ว่าที่รถอเนกประสงค์แบบ 7 ที่นั่ง บนพื้นฐานจาก Blazer รุ่น 5 ที่นั่ง เตรียมจำหน่ายในประเทศจีนเร็วๆ นี้