Young Designer ไฟแรงวาดฝันซูเปอร์คาร์ Icona แนวคิด Gran Turismo

Young Designer ไฟแรงวาดฝันซูเปอร์คาร์ Icona แนวคิด Gran Turismo

มีบริษัทผลิตรถยนต์หลายสิบที่ ที่ได้ปล่อยอิสระทางความคิดสำหรับการวาดฝันรถยนต์ concept Gran Turismo ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ที่ได้มีการนำเสนอออกไปบ้างบางส่วน