Nissan มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและวางใจของลูกค้า ผ่านนโยบาย CUSTOMER PROMISE

Nissan มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและวางใจของลูกค้า ผ่านนโยบาย CUSTOMER PROMISE

นิสสัน ริเริ่มนโยบาย “คำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสัน” (Customer Promise) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ตัดสินใจจะซื้อหรือเป็นเจ้าของรถนิสสัน