MINI ตั้งเป้า All-Electric MINI มาแน่ปี 2019 ยืนยันการผลิตในสหราชอาณาจักร

MINI ตั้งเป้า All-Electric MINI มาแน่ปี 2019 ยืนยันการผลิตในสหราชอาณาจักร

BMW ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งรวมไปถึง All-Electric MINI ที่มีการตั้งเป้าการผลิตในปี 2019