Yamaha ยื่นจดเครื่องหมายการค้ารถรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “Tracer GT”

Yamaha ยื่นจดเครื่องหมายการค้ารถรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “Tracer GT”

Yamaha ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสำหรับรถรุ่นใหม่ของทางค่ายในยุโรป โดยใช้ชื่อว่า “Tracer GT” ซึ่งทาง Yamaha ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้ชื่อ “Tracer GT”