Looking Further with Ford พลังของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโลกและพฤติกรรม

Looking Further with Ford พลังของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโลกและพฤติกรรม

Ford เจาะลึกเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค กับภาพรวมของเทคโนโลยี