Volkswagen Group และ Ford Motor Company ประกาศความร่วมมือ พัฒนารถร่วมกัน

Volkswagen Group และ Ford Motor Company ประกาศความร่วมมือ พัฒนารถร่วมกัน

Volkswagen Group และ Ford Motor Company ประกาศความร่วมมือ ในการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในการ พัฒนารถร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน