“Brexit” บทสรุปภาพรวมของผู้ขับขี่รถยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ในสหราชอาณาจักร ถึงผลกระทบหลังออกจากสหภาพยุโรป

“Brexit” บทสรุปภาพรวมของผู้ขับขี่รถยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ในสหราชอาณาจักร ถึงผลกระทบหลังออกจากสหภาพยุโรป

ยังคงมีเรื่องราวให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องถึงปรากฏการณ์ “Brexit” ที่มีผลกระทบกันไปทุกภาคส่วนและส่งผลไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหราชอาณาจักรด้วย และนี่ก็เป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์ “Brexit”