Suzuki เริ่มทดลองพัฒนาระบบ Full Hybrid กับ Suzuki Maruti

Suzuki เริ่มทดลองพัฒนาระบบ Full Hybrid กับ Suzuki Maruti

มีความเคลื่อนไหวจากทาง Suzuki โดยมีรายงานมาว่าทางค่ายกำลังทดลองพัฒนาระบบ Full Hybrid สาหรับพัฒนารถไปสู่ความเป็น HEV โดยเริ่มที่ Suzuki Maruti เป็นรุ่นแรก