Volkswagen จะเริ่มการผลิต The I.D. hatchback ในเดือนพฤศจิกายนปี 2019

Volkswagen จะเริ่มการผลิต The I.D. hatchback ในเดือนพฤศจิกายนปี 2019

มีการยืนยันมาจากทาง Volkswagen มาว่าการผลิตรถ I.D. hatchback ซึ่งจะเป็น รถ hatchback ที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด จะเริ่มเดินสายพานการผลิตในเดือนพฤศจิกายนปี 2019