Toyota พิสูจน์ระบบ ICS เพื่อช่วยในการจอดรถให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Toyota พิสูจน์ระบบ ICS เพื่อช่วยในการจอดรถให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลังจากที่มีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในลานจอดรถ ที่เกี่ยวกับรถที่มีระบบ ICS เพื่อช่วยใน การจอดรถอัจฉริยะ ปรากฏว่าลดลงไปถึง 70%