Mando AntBee Electric Cart 2019 กระบะ1ที่นั่ง น่ารักน่าชังสัญชาติเกาหลี

Mando AntBee Electric Cart 2019 กระบะ1ที่นั่ง น่ารักน่าชังสัญชาติเกาหลี

Mando AntBee Electric Cart 2019 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถกระบะเล็กที่ใช้งานในฟาร์มสู่การเป็นรถกระบะไฟฟ้าสำหรับขับขี่ในเมือง แต่คงไม่เหมาะสักเท่าไหร่หากจะนำโมเดลน่ารักๆ แบบนีั้ไปใช้ในงานเกษตรจริง