Mitsubishi FUSO eCanter F-Cell เตรียมเข้าสู่การผลิตในปลายปี 2020 เป็นต้นไป

Mitsubishi FUSO eCanter F-Cell เตรียมเข้าสู่การผลิตในปลายปี 2020 เป็นต้นไป

Mitsubishi Fuso Truck & Bus ประกาศการยกระดับนำเสนอยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเปิดสายการผลิต FUSO eCanter F-Cell สู่รถยนต์จำหน่ายจริงในปลายปีนี้