Mitsubishi Mirage Black Edition ใหม่ รุ่นพิเศษ ส่งขายเพียง 600 คัน ที่ประเทศญี่ปุ่น

Mitsubishi Mirage Black Edition ใหม่ รุ่นพิเศษ ส่งขายเพียง 600 คัน ที่ประเทศญี่ปุ่น

Mitsubishi Mirage Black Edition ใหม่ รุ่นพิเศษ ออกขาย ด้วยจำนวนเพียง 600 คัน ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในที่มีความสปอร์ตมากขึ้น