Mitsubishi Pajero Sport ต้นกำเนิดแห่งสมรรถนะและความปลอดภัย

Mitsubishi Pajero Sport ต้นกำเนิดแห่งสมรรถนะและความปลอดภัย

Mitsubishi Motors เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้นกำเนิดสมรรถนะและความปลอดภัยใน Mitsubishi Pajero Sport พัฒนาจากความเชี่ยวชาญนานกว่า 80 ปี