Toyota Camry 2019 ใหม่ บุกเข้าตลาดมาเลเซีย ด้วยราคา 1.49 ล้านบาท

Toyota Camry 2019 ใหม่ บุกเข้าตลาดมาเลเซีย ด้วยราคา 1.49 ล้านบาท

Toyota Camry 2019 ใหม่ ในรุ่นเจเนเรชั่นที่ 8 บุกเข้าตลาดมาเลเซียด้วยราคาเริ่มต้นที่ 189,900 รังกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 1,499,600 บาท (ไม่รวมภาษี)